Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2010


 

 

1 Den statistiske registrering af de afsluttede sager i 2010 er foretaget i umiddelbar forlængelse af afslutningen af den enkelte sag. Tabellen er overordnet inddelt ud fra de ministerier der bestod ved årets udgang. Sager vedrørende senere nedlagte eller omlagte myndigheder er på samme måde som hovedregel søgt placeret under det ministerområde hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2 Sager vedrørende statens varetagelse af opgaver indtil 1. august 2009 i de kommunalt oprettede jobcentre.

3 Inklusive 2 sager fra det tidligere Statsamtet Vestsjælland.

4 Færdselsstyrelsens opgaver overgik fra 15. april 2010 til Trafikstyrelsen, og Statens Luftfartsvæsens opgaver overgik pr. 1. november 2010 til Trafikstyrelsen. Sager vedrørende disse myndigheder er derfor placeret under Trafikstyrelsen.

5 Sager vedrørende kommunale og amtskommunale myndigheder der blev nedlagt som følge af kommunalreformen, er fortsat placeret under disse myndigheder. Betegnelsen dækker altså både over de tidligere primærkommuner og de nuværende kommuner. Opgørelsen inkluderer ikke kommunale tvistnævn omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3. Sager vedrørende sådanne nævn er medtaget i tabellens punkt E.2.

6 Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

7 Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.