Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2010

 

Lønudgifter

Egentlig løn  36.070.000
Studentermedhjælpere  183.000
Særlige feriefridage  22.000
Lønbudgetreguleringskonto  2.444.000
Overarbejde  316.000
Pensionskassebidrag  3.192.000
Tjenestemandspensionsbidrag  1.052.000
ATP-bidrag  111.000
Refusion for barselsorlov m.m.  -490.000
Lønudgifter i alt  42.900.000

Driftsudgifter

Tilskud fra Udenrigsministeriet  -800.000
Husleje  3.978.000
Leasing af kopimaskiner  246.000
Administrationens tjenesterejser  381.000
Repræsentation, bespisning mv.  165.000
Personalevelfærd  106.000
Telefontilskud  17.000
Tilskud til spiseordning  219.000
It, centralt udstyr, netværk, programmel  1.210.000
It, klientudstyr  1.158.000
It, konsulentbistand  246.000
Decentral efteruddannelse  785.000
Oversættelser  378.000
Trykning af publikationer mv.  508.000
Kontorartikler  869.000
Møbler og andet inventar  1.181.000
Bøger og bladhold mv.  1.101.000
Rengøring, vask og renovation  245.000
Husbetjentbeklædning  7.000
Driftsudgifter i alt  12.000.000

Pensionsudgifter

Bidrag til tjenestemandspension  -1.000.000
Pensioner til fhv. tjenestemænd  500.000
Pensionsudgifter til tjenestemænd i alt  -500.000

BUDGET I ALT

54.400.000