Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands Beretning 2010

Sager optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2010

1. Beskæftigelsesministeriet

1-1. Ombudsmanden kritiserede at Arbejdsdirektoratet i forbindelse med anmodning om aktindsigt slettede dokumenter som direktoratet mente var en anden myndigheds interne dokumenter. (J.nr. 2009-2181-001)

2. Finansministeriet

Ingen sager fra Finansministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010

3. Forsvarsministeriet

Ingen sager fra Forsvarsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010

4. Indenrigs- og Socialministeriet

4-1. Statsforvaltning afviste på grund af manglende kompetence spørgsmål om kommunes notatpligt i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.Retsgrundsætning eller god forvaltningsskik? (J.nr. 2008-3903-114)

4-2. Sundhedspersoner har pligt til at udlevere oplysninger om afdøde patienter til nærmeste pårørende. (J.nr. 2006-3974-401)

4-3. En statsforvaltning henlagde ved en fejl en sag som Familiestyrelsen havde bestemt skulle genoptages. Ombudsmanden udtalte at fejlekspeditionen var dybt beklagelig. (J.nr. 2010-1653-6005)

4-4. Ombudsmanden kritiserede Patientklagenævnets mangeårige praksis hvor sygehuslæger ikke er ansvarlige for deres journaler hvis de f.eks. har benyttet en lægesekretær til at indføre diktater i journalen. (J.nr. 2008-2276-420)

5. Justitsministeriet

Ingen sager fra Justitsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010

6. Kirkeministeriet

6-1. Kirkeministeriet havde ikke tilstrækkeligt grundlag for at afskedige en sognepræst efter tjenestemandslovens § 43. Dels burde ministeriet have oplyst sagen bedre, dels var det tvivlsomt om der var gået ”en årrække”. (J.nr. 2009-1699-813) 

7. Klima- og Energiministeriet

Ingen sager fra Klima- og Energiministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010 

8. Kulturministeriet

Ingen sager fra Kulturministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010

9. Miljøministeriet

9-1. Miljømyndighederne havde af hensyn til statens sikkerhed afslået aktindsigt i oplysninger om risikovirksomheder. Ombudsmanden mente at mange af oplysningerne ikke var fortrolige, og at der derfor ikke kunne gives et generelt afslag på aktindsigt. (J.nr. 2009-0872-101)

10. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Ingen sager fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integrations sagsområde er optaget i beretningen for 2010

11. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

11-1. En virksomhed var ikke part i en sag om en anden virksomheds markedsføring af et kransekageprodukt. (J.nr. 2009-2324-309)

12. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

12-1. En ansøger hvis sag skal afgøres af et forskningsråd, har ret til indsigt i navnene på de medlemmer af rådet som forbehandler sagen. (J.nr. 2008-3586-701)

13. Skatteministeriet

Ingen sager fra Skatteministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010 

14. Socialministeriet

14-1. En handicappet borger fik afslag på tilskud til udskiftning af et specialtilvirket udstødningsrør. Ombudsmanden var ikke enig med myndighederne i at der ikke var tale om en særlig indretning efter reglerne i bilbekendtgørelsen. (J.nr. 2008-3563-055)

14-2. Vurdering af beviskravene for at et brev anses for at være kommet frem dagen efter afsendelse, og muligheden for at dispensere fra klagefristen. (J.nr. 2008-3306-009)

14-3. Fortolkning af to bestemmelser i lov om social service vedrørende gratis behandling af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. (J.nr. 2009-0440-059)

15. Statsministeriet

Ingen sager fra Statsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010 

16. Transportministeriet

Ingen sager Transportministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010

17. Udenrigsministeriet

17-1. Afslag på aktindsigt i CIA-arbejdsgruppens dokumenter mv. Selvstændig myndighed og hensynet til rigets udenrigspolitiske interesser. (J.nr. 2009-0188-401, 2009-0318-401 og 2009-1264-401)

18. Undervisningsministeriet

18-1. Folkeskoler må ikke kræve at eleverne medbringer egen computer i undervisningen. Skolerne skal stille computere til rådighed for de elever der ikke ønsker at bruge deres egen computer. (J.nr. 2009-4267-710)

18-2. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte havde truffet en afgørelse om klipforbrug. Afgørelsen burde have indeholdt en klagevejledning selvom afgørelsen i det væsentlige byggede på støttemeddelelser fra tidligere år. (J.nr. 2008-1216-730)

18-3. En friskole havde fået delvist afslag på aktindsigt i nogle interne dokumenter som Skolestyrelsen havde udarbejdet i forbindelse med tilsynsbesøg på skolen. Styrelsen havde imidlertid pligt til at udlevere visse yderligere oplysninger fra dokumenterne. (J.nr. 2009-4506-701) 

19. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Ingen sager Økonomi- og Erhvervsministeriets sagsområde er optaget i beretningen for 2010 

20. Kommunale og regionale myndigheder

20-1. En ansats overgang fra et amt til en kommune i forbindelse med kommunalreformen skete som led i en succession. Forvaltningslovens og helbredsoplysningslovens regler om videregivelse af oplysninger fandt derfor ikke anvendelse. (J.nr. 2008-4564-803)

20-2. Ombudsmanden vurderede at det ikke var en afgørelse at en kommune besluttede at afskære en borgers mulighed for at kontakte kommunen telefonisk om sin ægtefælles sag, og at han ikke måtte møde personligt op på rådhuset uden en forudgående aftale. (J.nr. 2009-2756-009)

20-3. Beslutning om at begrænse en borgers mulighed for at møde personligt op på rådhus var en afgørelse. (Notatpligt, begrundelse, partshøring). (J.nr. 2008-2963-009)

20-4. Ombudsmanden undersøgte af egen drift en række ansættelser i overborgmesterens sekretariat og kritiserede bl.a. Københavns Kommunes annoncering af stillingsopslagene, ansøgningsfristerne og forløbet omkring ansættelsessamtalerne. (J.nr. 2010-0200-8102)

20-5. Kommunes manglende dokumentation for opkrævning af tilbagebetalingskrav eller vejledning om hvordan tilbagebetaling skulle ske, medførte at kommunen ikke kunne pålægge borgeren et rykkergebyr. (J.nr. 2009-3939-009)

20-6. En kommune forbød lederne i kommunen at udtale sig imod planlagte besparelser, også når lederne udtalte sig som privatpersoner. (J.nr. 2010-1682-8111)

20-7. Kommunes besøgsrestriktioner for pårørende til plejehjemsbeboer var en afgørelse. Kommunen havde hjemmel til at fastsætte restriktioner i anstaltsforholdet, men skulle have inddraget Den Europæiske neskerettighedskonventions artikel 8 i afvejningen. (J.nr. 2008-2199-063)

20-8. Sagsbehandlingstid på over 5 år og 3 måneder i kommune var efter ombudsmandens opfattelse meget beklagelig. (J.nr. 2010-0688-1002)

20-9. En klasselærer indgav en alvorlig underretning til en kommune om et barn og dets søskende. Kommunen reagerede for langsomt og utilstrækkeligt på baggrund af den alvorlige underretning. (J.nr. 2010-0824-0007)

20-10. En kommune havde betalt regninger der ikke var omfattet af en tidligere truffet afgørelse om administration af en mands førtidspension. Derfor burde det sociale nævn ikke have afvist at behandle en klage fra to af mandens pårørende. (J.nr. 2008-0569-009)

20-11. En bilist bad om aktindsigt i parkeringsvagternes vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter. Han fik delvist afslag, blandt andet af frygt for at bilisterne skulle spekulere i at overholde vejledningen og ikke færdselsloven. (J.nr. 2009-4045-601)

20-12. Sagsbehandlingstid i sag om miljøgodkendelse. (J.nr. 2009-4166-100)

20-13. Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. (J.nr. 2009-3401-812)

20-14. Kommunes pligt til at føre tilsyn med privat leverandør af fodindlæg og dermed til at reagere på borgers klage over leverandøren. (J.nr. 2009-2657-051)

 

 

Egen drift-projekt optaget i folketingets ombudsmands beretning for 2010

Egen drift-projekter er generelle undersøgelser hvor ombudsmanden gennemgår et antal konkrete enkeltsager af samme type fra typisk en myndighed for at afdække eventuelle gennemgående eller enkeltstående mangler eller fejl.

Den afsluttende rapport offentliggøres på Folketingets Ombudsmands hjemmeside, og i ombudsmandens database i Retsinformation.

I 2010 blev nedenstående egen drift-projekt afsluttet:

Undersøgelse af Ankenævnet for Uddannelsesstøttens praksis inden for udvalgte områder.

 

 

Inspektionssager optaget i Folketingets Ombudsmands beretning for 2010

Rapporter om ombudsmandens inspektioner bliver løbende lagt på ombudsmandens hjemmeside og i ombudsmandens database i Retsinformation.

A. Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008

A.1. 1. opfølgningsrapport

B. Inspektion af arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel den 27. oktober 2009

B.1. 1. opfølgningsrapport

C. Inspektion af Psykiatrisk Center København, Afdeling O, den 16. og 17. marts 2009

D. Inspektion af Juvelhuset den 12. oktober 2010

E. Inspektion af Ungdomsinstitutionen Egelys sikrede afdelinger den 12. december 2007

E.1. 1. opfølgningsrapport

F. Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010

F.1. Opfølgningsrapport (afsluttende)

G. Inspektion af rådhuset i Aalborg Kommune (handicaptilgængelighed) den 23. marts 2010

H. Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006 (endelig rapport med opfølgning).

 


Supplerende oplysninger om tidligere inspektioner

Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 (FOB 2008, s. 543 (A), og FOB 2009): Opfølgning 3 og opfølgning 4

Inspektion af Sikringsafdelingen den 24. januar 2008 (FOB 2008, s. 609 (C), og FOB 2009): Opfølgning 3opfølgning 4 og afsluttende opfølgningsbrev

Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007 (FOB 2009 (A)): Opfølgning 2 og afsluttende opfølgningsbrev

Inspektion af Bo og Naboskab Sydlolland den 12. marts 2008 (FOB 2009 (C)): Opfølgning 2 og afsluttende brev

Inspektion af Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 (FOB 2009 (D)): Opfølgning 1 og opfølgning 2 (afsluttende)

 

Folketingets Ombudsmands arbejde i 2009 med ligebehandling af mennesker med handicap

Ombudsmandens redegørelse om ligebehandling af mennesker med handicap